KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-14.BÖLGE BURSA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

(Kuzulimanı-Gökçeada) Ayr-(Gökçeada-Kaleköy) Ayr İl Yolu Km: 0+000 - 1+753,602 Arasının Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve BSK Yapımı ile Ada Yollarının...

(Kuzulimanı-Gökçeada) Ayr-(Gökçeada-Kaleköy) Ayr İl Yolu Km: 0+000 - 1+753,602 Arasının Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve BSK Yapımı ile Ada Yollarının Eksik Kalan Sanat Yapıları ve BSK Yapımı İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1069413

 

1-İdarenin

a) Adı

:

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-14.BÖLGE BURSA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

152 EVLER MAH. ANKARA YOLU CAD. No:286 16330 DUAÇINARI YILDIRIM/BURSA

c) Telefon ve faks numarası

:

2242816000 - 2242816083

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

(Kuzulimanı-Gökçeada) Ayr-(Gökçeada-Kaleköy) Ayr İl Yolu Km: 0+000 - 1+753,602 Arasının Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve BSK Yapımı ile Ada Yollarının Eksik Kalan Sanat Yapıları ve BSK Yapımı İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1,753 Km’lik Yol Yapım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Kuzulimanı-Gökçeada) Ayr.-(Gökçeada-Kaleköy) Ayr. İl Yolu

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 250 (İkiYüzElli) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

01.11.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü - İhale Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

A.V Grubu (Altyapı+Üstyapı İşleri) benzer işler olarak kabul edilmiştir

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Benzer işe denk sayılacak Mühendislik veya Mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliğidir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:
50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:
50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:
İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:
Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:
Hayır

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

Her Cins ve Klastaki Zeminde Ocak Ariyeti, Yarma ve Yan Ariyet Kazısı Yapılması ve Kullanılması

4,02%

6,7%

2,68

Dolgu Altlarındaki Her Cins Zayıf (Bitkisel Toprak vs. ) ve Oynak ( Batak ve Balçık ) Zeminlerin Kazılması ve Kullanılması

0,17%

0,28%

0,11

Şevlerde, Refüjlerde, Bordürle Çevrili Refüjlerde, Eşanjörlerde Ve Düz Sahalarda Bitkisel Toprak Tabakası Teşkili

0,11%

0,18%

0,07

Her Cins ve Klastaki Zeminde Reglaj Yapılması

0,05%

0,09%

0,03

Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde Kuruda veya Suda Her Türlü Sanat Yapısı Kazısı Yapılması

1,94%

3,23%

1,29

Her Türlü İnşaatta (Köprüler Hariç) Kuruda veya Suda Her Dozda Demirsiz Beton (Hazır Beton Harcı ile)

1,04%

1,73%

0,7

Her Türlü İnşaatta (Köprüler Hariç) Kuruda veya Suda Her Dozda Demirli Beton (C 30/37 Hazır Beton Harcı ile)

3,82%

6,37%

2,55

Hendeklerin Betonla Kaplanması (Orta Refüj, Yarma ve Kafa Hendeği) (C 30/37 Hazır Beton Harcı İle)

6,42%

10,71%

4,28

Betonarme İçin Nervürlü Çelik Temini, Nakli, Yüklenmesi, Taşınması, Boşaltılması, İstifi ve İşçiliği ( Ø 32 mm' ye Kadar Her Çaptaki )

2,81%

4,68%

1,87

Ocak Taşı ile Moloz Taş İnşaat (Hazır Beton Harcı ile)

15,05%

25,08%

10,03

Ocak Taşı ile İstifsiz Taş Dolgu Yapılması

1,53%

2,56%

1,02

Prefabrik Beton Bordür İmali ve Yerine Döşenmesi

1,75%

2,92%

1,17

Prefabrik Beton Parke İmali ve Yerine Döşenmesi (6 cm Kalınlıkta)

3,57%

5,96%

2,38

Prekast Düşüm Oluğu Temini ve Yerine Döşenmesi (Her Tipte)

0,1%

0,17%

0,06

Ø 200 mm. lik Tünel Tipi Drenaj Borusu Temini ve Döşenmesi

0,2%

0,33%

0,13

Ø600 mm HDPE Esaslı Koruge Boru Temini ve Döşenmesi (SN 8,Lastik Conta ve Boru Bedeli Dahil)

0,17%

0,28%

0,11

Sanat Yapıları ve Köprü Temel Tabanına, Beton Yol ve Tretuvar Altlarına Kırma Taş Tabakası Serilmesi ve Drenaj Hendekleri ile Her Türlü Büz Yanlarında Kırmataş Dolgu Yapılması

1,54%

2,57%

1,03

Plent-Miks Alttemel ve Plent-Miks Temel Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile)

7,06%

11,77%

4,71

Asfalt Betonu Binder Tabakası Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı İle) (İdare Malı Bitüm İle) (Bitümün Taşınması Hariç)

4,96%

8,27%

3,31

Asfalt Betonu Aşınma Tabakası Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı İle) (İdare Malı Bitüm İle) (Bitümün Taşınması Hariç)

15,37%

25,62%

10,25

Asfalt Bordürü (Her Ebat ve Uzunlukta Yapılması) (Bitümün Taşınması Hariç)

0,65%

1,08%

0,44

Bitümlü Malzemenin Karayolları İzmir Deposundan Asfalt Plent Sahasına Nakli ve Nakil Dolayısıyla Soğuyan Bitümün Emiş Derecesine Kadar Isıtılması

2,67%

4,45%

1,78

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Sınır değer katsayısı N=1,00 olarak uygulanması 4 Aralık 2015 tarihli ve 29552 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

#ilangovtr

Basın No ILN01906413

11 Eki 2023 - 00:00 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kaleninsesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kaleninsesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kaleninsesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kaleninsesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.